Stratégia CLLD pre územie Magura – Strážov sa zameriava predovšetkým na aktivity smerujúce k naplneniu stanoveného strategického cieľa a špecifických cieľov tak, aby bol dosiahnutý rozvojový zámer územia. Pri implementácii stratégie sa bude uplatňovať princíp LEADER so všetkými jeho atribútmi.

        Ciele stratégie CLLD nadväzujú nielen na potreby regiónu, ale odrážajú v sebe aj ciele koncepčných dokumentov, ku ktorých napĺňaniu sa zaviazala Slovenská republika. Ide predovšetkým o stratégiu 2020, tiež PRV 2014 – 2020 a IROP 2014 a 2020.

        Konkrétne sa stratégia CLLD pre územie MAS Magura – Strážov zameriava na vytvorenie regiónu, ktorý bude poskytovať jeho obyvateľom kvalitné podmienky pre život a zároveň sa vytvoria predpoklady pre zatraktívnenie územia a rozvoj cestovného ruchu. Vytvorením nových pracovných miest v regióne sa zvýši konkurencia v oblasti ponuky pracovných miest. Je predpokladom, že následne realizáciou ďalších rozvojových aktivít a zvyšovaním príjmu jednotlivých subjektov sa dosiahne multiplikačný efekt, ktorý sa prejaví generovaním ďalších pracovných miest. Ako dôsledok sa očakáva uplatnenie obyvateľstva na území mikroregiónu, zvýšenie prílevu turistov, navýšenie príjmu vidieckeho obyvateľstva, vyššie príjmy z daní pre samosprávu, diverzifikácia ponúkaných služieb a v konečnom dôsledku dôjde k zlepšeniu ekonomického postavenia jednotlivých obcí, i regiónu ako celku.

    Predpokladá sa, že strategický cieľ a špecifické ciele budú naplnené do roku 2023 a to prostredníctvom navrhnutých opatrení stratégie.