Priority stratégie CLLD pre územie MAS Magura – Strážov

    Nasledovné priority vyplynuli priamo z uskutočnenej SWOT analýzy a ďalších aktivít, ktoré predchádzali spracovaniu stratégie CLLD. Sú výsledkom spoločnej dohody aktérov územia zo všetkých sektorov. Pri ich stanovovaní bolo jedným z cieľov zamerať sa na silné stránky územia, nadviazať na to, čo v regióne existuje a osvedčilo sa a ďalej tieto aktivity podporovať a rozvíjať. Ide predovšetkým o cielenú podporu tak, aby nedochádzalo k plytvaniu verejných zdrojov a dosiahol sa multiplikačný efekt. Predpokladá sa, že takto nastavenými prioritami je možné dosiahnuť požadovaný stav a naplniť stanovený strategický cieľ.

  • Priorita č. 1: Zatraktívnenie ponuky produktov a služieb cestovného ruchu

Uvedené špecifické ciele vychádzajú z nasledovných identifikovaných potrieb:

-          Potreba vytvárania inovatívnych produktov cestovného ruchu.

-          Potreba propagácie regionálnych produktov.

-          Potreba rozšírenia ponuky ubytovacích zariadení a zariadení poskytujúcich doplnkové služby cestovného ruchu.

Špecifický cieľ 1a: Podpora vytvárania inovatívnych produktov a služieb poľnohospodárskeho, lesníckeho a potravinárskeho sektora v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom zabezpečenia rozšírenie vedomostí, zručností a výmeny skúseností pri vykonávaní stratégie CLLD pre aktérov územia, podnikateľské subjekty a osoby, ktoré plánujú začať podnikať.

Špecifický cieľ 1b: Vytváranie podmienok pre vznik a rozvoj mikro a malých podnikov v poľnohospodárskom, lesníckom a potravinárskom sektore prostredníctvom podpory inovatívnych a pilotných projektových zámerov.

Špecifický cieľ 2: Propagácia regionálnych produktov prostredníctvom účasti na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, vytvorením kvalitných propagačných materiálov a formou propagačných činností v miestnom kontexte.

Špecifický cieľ 3: Zvýšenie počtu ubytovacích  zariadení a zariadení poskytujúcich doplnkové služby cestovného ruchu najmä tam, kde ich je nedostatok, a to najmä formou podpory rekonštrukcií, modernizácií a úprav priestorov pre poskytovanie uvedených služieb.

  • Priorita č. 2: Zvýšenie kvality života v obciach

Uvedené špecifické ciele vychádzajú z nasledovných identifikovaných potrieb:

-          Potreba rozširovania prvkov rekreačnej a doplnkovej infraštruktúry

-          Potreba revitalizácie a úpravy obcí

-          Potreba starostlivosti o lesy a ich ochrana

Špecifický cieľ 1: Rekonštrukcia alebo rozšírenie prvkov rekreačnej a doplnkovej infraštruktúry jej umiestnením do častí mikroregiónu tak, aby sa dosiahla potrebná vyváženosť rozloženia  a umiestnenia v rámci územia.

Špecifický cieľ 2: Udržiavanie a úprava verejných priestranstiev, rozvoj základnej infraštruktúry, začleňovanie prvkov zelenej infraštruktúry, voľnočasovej a doplnkovej infraštruktúry spĺňajúcej účelnosť a estetické požiadavky, prostredníctvom aktivity samosprávy, ale aj vďaka participácii obyvateľov.

Špecifický cieľ 3: Údržba a starostlivosť o lesy prostredníctvom investícii do odstraňovania kalamitných udalostí a investícií do obnovy lesov.

  • Priorita č. 3: Vytvorenie predpokladov pre zvýšenie ekonomického rozvoja regiónu

Uvedené špecifické ciele vychádzajú z nasledovných identifikovaných potrieb:

-          Potreba vytvárania a podpory spolupráce jednotlivých subjektov v regióne.

-          Potreba vytvárania priestoru pre perspektívne uplatnenie mladých ľudí v regióne.

Špecifický cieľ 1: Podpora spolupráce subjektov pri vytváraní strategických riešení v súvislosti so zriaďovaním a prevádzkovaním dodávateľských reťazcovprostredníctvom aktivít smerujúcich k vytvoreniu a realizácii pilotných projektov.

Špecifický cieľ 2a: Vytvorenie podmienok pre zotrvanie mladých ľudí vo vidieckych oblastiach mikroregiónu prostredníctvom podporysamozamestnávania a vytváraním podmienok pre vznik nových pracovných miest.

Špecifický cieľ 2b: Zvyšovanie kvality vzdelávania a rozširovanie ponuky komunitných služieb prostredníctvom investícii do rozširovania kapacít MŠ, modernizáciou odborných učební ZŠ a vytváraním komunitných centier.

  • Priorita č. 4: Efektívna činnosť MAS Magura – Strážov

Uvedené špecifické ciele vychádzajú z nasledovnej identifikovanej potreby:

-          Potreba efektívneho fungovania MAS Magura – Strážov.

Špecifický cieľ 1: Efektívne využitie finančných prostriedkov na oživenie stratégie CLLD, propagáciu stratégie a informovanosti o území MAS Magura – Strážov prostredníctvom kvalitne pripraveného rozpočtu a plánovaním cash-flow.

Špecifický cieľ 2: Efektívne čerpanie finančných prostriedkov spojených s financovaním  administratívnych a prevádzkových nákladov v súvislosti s riadením uskutočňovania stratégie CLLD prostredníctvom kvalitne pripraveného rozpočtu a plánovaním cash-flow.