Dovoľujeme si Vás upozorniť na Usmernenie PPA pre Miestne akčné skupiny v súvisloťou pandémie COVID - 19 

https://www.apa.sk/index.php?navID=843&id=9840

 

Informácia o aktualizácií výzvy

Na základe vydania súhlasného stanoviska zo strany PPA došlo k aktualizácií č.2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom MAS_099/7.4/1. Termín uzavretia výzvy sa posúva z dňa 25.05.2020 na 15.06.2020. Aktualizácia nemení jednotlivé prílohy výzvy.

 

 

 

 

Schválený harmonogram výziev na rok 2020 PRV - aktualizovaný

Harmonogram výziev PRV 2020 aktualizovaný.pdf (611097)