Metóda LEADER je skratka "Liaison Entre Actions de Développment de I´Économie Rurale" alebo "Prepojenie aktivít rozvíjajúcich ekonomiku na vidieku" a je založená zdola nahor. Všetky námety a projekty by mali vychádzať z myšlienok a podnetov miestnych vidieckych subjektov a občanov, to znamená zdola, v žiadnom prípade direktíve krajskou, štátnou alebo európskou politickou mocou zhora. Čím viac subjektov je v regióne zapojených, tým lepšie pre šírenie nápadov a tiež pre transparentnosť pôsobenia MAS. Filozofia metódy LEADER vychádza z presvedčenia, že jedine miestne spoločenstvo dobre pozná silné a slabé stránky daného regiónu a je schopné samo dobre riešiť svoje vlastné problémy.

       Základné kamene fungovania tejto metódy je 7 hlavných princípov, medzinárodne uznávanými vrámci EÚ a postupne aj mimo nej.

PRINCÍPY METÓDY LEADER

1. stratégia miestneho rozvoja podľa jednotlivých oblastí, určená pre riadne vymedzané subregionálne vidiecke územie,

2. partnerstvo medzi verejným a súkromným sektorom na miestnej úrovni - tzv. miestna akčná skupina (MAS),

3. prístup zdola nahor ("Bottom up") spojený s tým, že rozhodovaciu právomoc týkajúcu sa vypracovania a zabezpečovania stratégie miestneho rozvoja prináleží miestnej akčnej skupine,

4. viac odvetvové navrhovanie a zabezpečovanie stratégie založenej na súčinnosti medzi subjektmi a projektmi z rôznych odvetví miestneho hospodárstva,

5. uplatňovanie inovačných postupov,

6. vytváranie siete miestneho partnerstva.


       LEADER bude v novom programovom období 2014-2020 súčasťou nástroja CLLD - miestny rozvoj vedený komunitou. V podmienkach SR budú do tohto integrovaného rozvoja zapojené nasledovné fondy:

  • EPFRV (cez PRV)

  • EFRR (cez IROP)
V podmienkach SR budú do tohto integrovaného rozvoja zapojené nasledovné fondy: EPFRV (cez PRV) a EFRR (cez IROP). V SR sa bude implementovaťmultifondový prístup na úrovni stratégií, t.j. MAS pripraví stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (stratégia CLLD), ktorú bude financovaťz obidvoch fondov.