19.1. 2015  Pripravná podpora 

Odkaz na webovú stránku: https://www.apa.sk/index.php?navID=516

Budovanie kapacít a príprava stratégie CLLD pre Miestnu akčnú skupinu Magura – Strážov.
 
        Miestna akčná skupina Magura – Strážov počas doby svojho pôsobenia (od r. 2007) je verejno-súkromné partnerstvo a združuje miestnych aktérov z rôznych oblastí za účelom rozvoja regiónu prostredníctvom ich zapájania do rozhodovacích procesov.
        V nasledujúcom období sa naskytá možnosť zefektívniť činnosť MAS a tiež mobilizovať miestne obyvateľstvo do aktívnej podpory rozvoja regiónu využitím nástroja CLLD a uplatňovaním prístupu LEADER. 
       Prvoradým cieľom je odborne pripraviť aktérov územia na uskutočňovanie stratégie CLLD a následne navrhnúť a vypracovať návrh stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) pre územie Miestnej akčnej skupiny Magura – Strážov, vrátane štúdie príslušnej oblasti. 
        Vďaka prípravným aktivitám dôjde k aktivácii verejno-súkromného partnerstva, ktoré bude schopné uchádzať sa o podporu v rámci využívania nástroja CLLD. Taktiež bude schopné efektívne spolupracovať na príprave a implementácii stratégie CLLD, ktorá vznikne v nadväznosti na budovanie lokálnych kapacít. Výsledky budú prispievať k zvýšeniu kvality života na vidieku na území MAS Magura – Strážov.
        Výstupom bude vytvorenie stratégie CLLD pre územie MAS Magura – Strážov, ktorá bude základným predpokladom pre implementáciu prístupu LEADER na území MAS. Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí získať štatút miestnej akčnej skupiny, a tak výrazným spôsobom zabezpečiť ďalší rozvoj mikroregiónu.
 
 

19.2. 2015 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 

Odkaz na webovú stránku: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=935&navID2=935&sID=43&id=9655